Fameye – Long Life Lyrics

Fameye – Long Life Lyrics

Ebe Fameye Chale
Ebe Fameye Chale yaya
Annnnh Kwesi Arthur

Agya if you gimme benzo
Adey beg gimme long life
Fameye nea wope bia day and night oo
fise ende meteasee aa but nobe my might oo
I know say one day, one day we go die
But no be today wai nti name dan we i aaa
Na wama me nkwa na mehwihwe edo nyame wai

Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
wodee mesre waa
Mame nkwa tenten
What a shot mimpe oo
Mame nkwa tenten
Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
So adey beg you Lord
Mame nkwa tenten
Awurade
Mame nkwa tenten

Obituary no adooso, father my bossu
kebeyaa yi owuo adi cos onforci
Me shatta bia me trosto ofi sewhi wiaso
Osi kay wotiapo aa danaase wahwe woso na
Me hye asee na mede troto mate
Kay me bo me ho moden day to day
Wohu bebia enye hwii so
Where the money dey, na Sunday chop bar
Me ne mmaa no play party gbee
Mangye wo girl aa na onye me type
Medo hrrr se wo papa kraa na onye me size
Gucci ne ice cribs what a life
Obia nka masem wo beka minso aa fight
Tie tell me weyin money no fi answer
Hwe me fu wole biibi di stomach cancer wa
Spreadi me mu adey die
All this money can’t buy life

Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
So adey beg you Lord
Mame nkwa tenten
What a shot mimpe oo
Mame nkwa tenten
Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
wodee mesre waa
Mame nkwa tenten
Awurade
Mame nkwa tenten

I no talk say, I no want money
But first things first do am for me
Eduane no enye emame nkodi
Tutu manemu ma me oo na mempoli
I no talk say, I no want money
But first things first do am for me
Eduane no enye emame nkodi
Tutu manemu ma me oo na mempoli

Cos nobody knows tomorrow
Nia ewo yenim na agya edooso
But you only live once oo yolo
Mamin nka kyere oo, if you don’t know
Cos nobody knows tomorrow
Nia ewo yenim na agya edooso
But you only live once oo yolo
Mamin nka kyere oo, if you don’t know

Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
So adey beg you Lord
Mame nkwa tenten
Awurade
Mame nkwa tenten
Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
So adey beg you Lord
Mame nkwa tenten
Awurade
Mame nkwa tenten

Agay if you gimme benzo
Agya if you gimme benzo
Adey beg gimme long life
Fameye nea wope bia day and night oo
fise ende meteasee aa but nobe my might oo
I know say one day, one day we go die
But no be today wai nti name dan we i aaa
Na wama me nkwa na mehwihwe edo nyame wai

Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
wodee mesre waa
Mame nkwa tenten
What a shot mimpe oo
Mame nkwa tenten
Nti agya eee
Mame nkwa tenten
Papa eee
Mame nkwa tenten
So adey beg you Lord
Mame nkwa tenten
Awurade
Mame nkwa tenten

Share on: