Sri Narasimha Kavacham Lyrics – Srimathumitha

Sri Narasimha Kavacham Lyrics:- Presenting the Lyrics of the Hindi Devotional song ‘Sri Narasimha Kavacham‘ sung by Srimathumitha. The Lyrics of the song are penned by Prahlada while Srimathumitha has given the music of the song. The song is released under the label © Saregama India.
 

Sri Narasimha Kavacham Lyrics:-

Narasimha-Kavacham Vaksye
Prahladenoditam Pura
Sarva-Raksa-Karam Punyam
Sarvopadrava-Nasanam
 
Sarva-Sampat-Karam Chaiva
Svarga-Moksa-Pradayakam
Dhyatva Narsimham Devesam
Hema-Simhasana-Sthitam
 
Vivrtasyam Tri-Nayanam
Sarad-Indu-Sama-Prabham
Laksmyalingita-Vamangam
Vibhutibhir Upasritam
 
Catur-Bhujam Komalangam
Svarna-Kundala-Sobhitam
Sriyasu-Sobhitoraskam
Ratna-Keyura-Mudritam
 
Tapta-Kancana-Sankasam
Pita-Nirmala-Vasasam
Indradi-Sura-Maulistha
Sphuran Manikya-Diptibhih
 
Virajita-Pada-Dvandvam
Sankha-Cakradi-Hetibhih
Garutmata Chavinayat
Stuyamanam Mudanvitam
 
Sva-Hrt-Kamala-Samvasam
Kritva Tu Kavacham Pathet
Narsimho Me Sirah Patu
Loka-Raksatma-Sambhavah
 
Sarvago Pi Stambha-Vasah
Palam Me Raksatu Dhvanim
Narsimho Me Drsau Patu
Soma-Suryagni-Locanah
 
Smrtim Me Patu Nrharih
Muni-Varya-Stuti-Priyah
Nasam Me Simha-Nasas Tu
Mukham Laksmi-Mukha-Priyah
 
Sarva-Vidyadhipah Patu
Narsimho Rasanam Mama
Vaktram Patv Indu-Vadanah
Sada Prahlada-Vanditah
 
Narsimhah Patu Me Kantham
Skandhau Bhu-Bharananta-Krt
Divyastra-Sobhita-Bhujo
Narsimhah Patu Me Bhujau
 
Karau Me Deva-Varado
Narsimhah Patu Sarvatah
Hrdayam Yogi-Sadhyas Cha
Nivasam Patu Me Harih
 
Madhyam Patu Hiranyaksa
Vaksah-Kuksi-Vidaranah
Nabhim Me Patu Nrharih
Sva-Nabhi-Brahma-Samstutah
 
Brahmanda-Kotayah Katyam
Yasyasau Patu Me Katim
Guhyam Me Patu Guhyanam
Mantranam Guhya-Rupa-Dhrk
 
Uru Manobhavah Patu
Januni Nara-Rupa-Dhrk
Janghe Patu Dhara-Bhara
Harta Yo ’Sau Nr-Kesari
 
Sura-Rajya-Pradah Patu
Padau Me Nrharisvarah
Sahasra-Sirsa-Purusah
Patu Me Sarvasas Tanum
 
Mahograh Purvatah Patu
Maha-Viragrajo ’Gnitah
Maha-Visnuh Daksine Tu
Maha-Jvalas Tu Nairrtau
 
Pascime Patu Sarveso
Disi Me Sarvatomukhah
Narsimhah Patu Vayavyam
Saumyam Bheesana-Vigrahah
 
Isanyam Patu Bhadro Me
Sarva-Mangala-Dayakah
Samsara-Bhayadah Patu
Mrtyor Mrtyur Nr-Kesari
 
Idam Narsimha-Kavacham
Prahlada-Mukha-Manditam
Bhaktiman Yah Pathennityam
Sarva-Papaih Pramucyate
 
Idam Narsimha-Kavacham
Prahlada-Mukha-Manditam
Bhaktiman Yah Pathennityam
Sarva-Papaih Pramucyate
 
Putravan Dhanavan Loke
Dirghayur Upajayate
Yam Yam Kamayate Kamam
Tam Tam Prapnoty Asamsayam
 
Putravan Dhanavan Loke
Dirghayur Upajayate
Yam Yam Kamayate Kamam
Tam Tam Prapnoty Asamsayam
 
Sarvatra Jayam Apnoti
Sarvatra Vijayi Bhavet
Bhumy Antariksa-Divyanam
Grahanam Vinivaranam
 
Vrscikoraga-Sambhuta
Visapaharanam Param
Brahma-Raksasa-Yaksanam
Durotsarana-Karanam
 
Bhurje Va Talapatre
Va Kavacham Likhitam Subham
Kara-Mule Dhrtam Yena
Sidhyeyuh Karma-Siddhayah
 
Devasura-Manusyesu
Svam Svam Eva Jayam Labhet
Eka-Sandhyam Tri-Sandhyam Va
Yah Pathen Niyato Narah
 
Sarva-Mangala-Mangalyam
Bhuktim Muktim Cha Vindati
Dva-Trimsati-Sahasrani
Pathechhuddhatmabhir Nribhih
 
Sarva-Mangala-Mangalyam
Bhuktim Muktim Cha Vindati
Dva-Trimsati-Sahasrani
Pathechhuddhatmabhir Nribhih
 
Kavachasyasya Mantrasya
Mantra-Siddhih Prajayate
Anena Mantra-Rajena
Krtva Bhasmabhi Mantranam
 
Tilakam Bibhriyad Yas Tu
Tasya Graha-Bhayam Haret
Tri-Varam Japamanas Tu
Dattam Varyabhimantrya Cha
 
Prasaye Dyam Naram Mantram
Narsimha-Dhyanamacaret
Tasya Rogah Pranasyanti
Ye Cha Syuh Kuksi-Sambhavah
 
Kimatra Bahunoktena
Narsimha Sadrso Bhavet
Manasa Cintitam Yattu Sa
Tacchapnotya Samsayam
 
Garjantam Garjayantam Nija-Bhuja Patalam
Sphotayantam Hatantam
Dipyantam Tapayantam
Divi Bhuvi Ditijam Ksepayantam Ksipantam
Krandantam Rosayantam
Disi Disi Satatam Samharantam Bharantam
Viksantam Ghurnayantam
Kara-Nikara-Sataih
Divya-Simham Namami
Divya-Simham Namami
Divya-Simham Namami
 
Iti Sri-Brahmanda-Purane Prahladoktam
Sri-Narsimha-Kavacham Sampurnam.
 
Written By:- Prahlada
 

“Sri Narasimha Kavacham” Song Details:-

Singer(s): Srimathumitha
Lyricist(s): Prahlada
Composer(s): Srimathumitha
Music Director(s): Srimathumitha
Genre(s): Devotional
Language: Hindi
Music Label:© Saregama India
 

“Sri Narasimha Kavacham” Official Music Video:-

Share on:

Leave a Comment